Úvod
Globálna civilizácia môže uniknúť život ohrozujúcej pasci fosílnych palív iba razantným prechodom na obnoviteľné a udržatelné zdroje.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) stabilizuje regionálne, ekonomické, sociálne a kultúrne štruktúry, ako aj demokratické inštitúcie, čo je základný predpoklad bezpečnosti ľudskej spoločnosti do budúcna.

Tlak na energetické zdroje nebol nikdy taký veľký ako v posledných rokoch. Spotreba energie rýchlo rastie na celom svete. Len v období rokov 1990-2000 vzrástli energetické nároky EU o 10% a táto potreba sa neustále zvyšuje.

Obavy sa zvyšujú, pretože ekonomiský rozvoj sa nemôže udržateľne realizovať pri tak vysokom tempe využívania fosílnych palív bez toho, aby vznikali vážne enviromentálne, ekonomiské, zdravotné a bezpečnostné násladky. Takáto spotreba fosílnych palív má silný vplyv na zvyšovanie obsahu skleníkových plynov v atmosfére, čo negatívne vplýva na klímu (globálne oteplovanie).

Na druhej strane si to vyžaduje a vyvoláva nutnosť využívania OZE v širokom meradle a v neposlednom rade aj nutnosť zavádzania nových transformačných technológií do priemyselnej praxe. Využívanie OZE, ktoré je v súčasnosti považované za kľúčový prvok energetickej politiky EU, by malo pomôsť pri znížení závislosti dovozu palív do EU a znížení nákladov na transformáciu energie z ropy.

Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) na báze tuhej biomasy výrazne zvyšuje účinnosť primárneho využitia paliva oproti oddelenej výrobe elektriny a tepla v teplárni. Zatiaľ čo pri výrobe elektriny v kondenzačnej elektrárni je väčšia časť energie paliva z fyzikálnej podstaty odvedená vo forme nízkoenergetického tepla ako para z chladiacich veží do okolia, v prípade kombinovanej výroby je toto teplo recyklované.

Recyklovaná tepelná energia je ďalej využívaná v sústavách pre vykurovanie budov, resp. na výrobu teplej úžitkovej vody alebo v technologických procesoch priemyselných podnikov. Týmto spôsobom sa ušetrí až jedna tretina primárneho paliva, čo technológiu KVET predurčuje k širokému využitiu.