TECHNOLÓGIA
Naša technológia prinesie efektívne a ekonomicky prijateľné riešenie čistenia komunálnych odpadových vôd a spotrebu prebytočnej biomasy.

V súčasnosti existujúce technológie na čistenie odpadových vôd kladú vysoké nároky na plochy, chemické prostriedky a v neposlednom rade na energie.

Napriek vynaloženým nemalým investičným ako aj prevádzkovým prostriedkom na vyčistenie odpadových vôd vznikajú ekologicky neprijateľné odpadové kaly, ktoré sa dnes likvidujú v spaľovniach.

Nová technológia spolocnosti HYTECA s.r.o. prináša s výrazne nižšími investičnými a prevádzkovými nákladmi riešenie tiež pre menšie prevádzky a komunity v oblasti čistenia bežných odpadových vôd.

Konečným produktom novej technológie je čistá voda, organické hnojivo a biologický energonosič v podobe palivových brikiet. Súčasťou technológie môže byt tiež zariadenie na výrobu tepla z uvedených brikiet, čo má veľký význam pre menšie obce. Tieto popri technológii získajú efektívny zdroj tepla pre miestne budovy ako aj pre sféru obyvateľstva.